DM Ertoba

DM Ertoba

გთავაზობთ კალიგრაფ დავით მაისურაძის ახალ შრიფტს „ერთობა“ (DM Ertoba), რომელიც აერთიანებს ქართველური (ქართული, სვანური, მეგრული, ლაზური) და სხვა კავკასიური ენებისა და დიალექტებისათვის (აფხაზური, ოსური, წოვა-თუშური და სხვ.) აუცილებელ ყველა სიმბოლოს.

ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ რ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ ჱ ჲ ჳ ჴ ჵ ჶ ჷ ჸ ჹ ჺ ჼ ჽ ჾ ჿ ა̈ ა̄ ა̄̈ ა̂ ე̈ ე̄ ე̄̈ ე̂ ი̈ ი̄ ი̄̈ ი̂ ო̈ ო̄ ო̄̈ ო̂ უ̈ უ̄ უ̄̈ უ̂ ჷ̄ ჷ̂ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ₾

ფონტი ეძღვნება ფონდს „დიასპორების ალიანსი საქართველოსთვის“ და მის მიერ ორგანიზებულ კალიგრაფიის ონლაინ-გაკვეთილების ყველა მონაწილეს.

ფონტი შეიცავს მრავალ ლიგატურას. სრულყოფილად მუშაობისათვის აუცილებელია, სამუშაო პროგრამაში ჩართოთ კერნინგი და ლიგატურები:

  • Microsoft Word-ში აკრეფილი ქართულენოვანი ტექსტი მონიშნეთ და მაუსზე მარჯვენა ღილაკს დააჭირეთ; აირჩიეთ Font > Advanced და მონიშნეთ Kerning for fonts. იქვე OpenType Features განყოფილებაში აირჩიეთ Ligatures > Standart Only.

ქვემოთ ფონტის სანიმუშო ფანჯარაში შეგიძლიათ, ფონტის გადმოწერის გარეშეც, ჩაწეროთ ნებისმიერი ტექსტი.

აბგდევზთიკლმნოპჟრსტუფქღყშჩცძწჭხჯჰ 1234567890
ქმნა მართლისა სამართლისა ხესა შეიქმს ხმელსა ნედლად.

[searchandfilter fields=”search,category,post_tag”]